נתיבים פיננסיים – החזרי מס

הכול על דוחות מס הכנסה

על פי פקודת מס הכנסה המונהגת בישראל, כל בעל עסק עצמאי מחויב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המסים בגין הכנסותיו והוצאותיו לאורך שנת המס. הגשת דו"ח שנתי לעניין מס הכנסה לעצמאיים שאינם בעלי חברה (עוסקים פטורים ו/או עוסקים מורשים) מתבצעת כיום באמצעות הגשת דוח מקוון דרך האינטרנט באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים.

על פי החוק, הדוח מס הכנסה שנתי חייב להיות מוגש עד סוף חודש מאי בשנה שלאחר תום שנת מס שלגביה מתייחס הדוח, כאשר אי הגשת הדוח במועד ללא קבלת אישור לדחיית מועד ההגשה עלולה להוביל להטלת קנסות ו/או הגשת כתב אישום כנגד העוסק וזאת מכיוון שמדובר בעבירה פלילית שהעונש המוטל בגינה הינו עד שנת מאסר, הטלת קנסות על ידי מס הכנסה ו/או שני העונשים כאחד. בין יתר סוגי דו"חות קיימים לצרכי הגשת דוח מס הכנסה שנתי קיים גם דו"ח עצמאי מקוצר המיועד ליחיד המפעיל עסק קטן שמחזור הכנסותיו השנתיות אינו עולה על סך של 60 אלף שקלים בשנה.

 

טופס בדיקת החזר מס לעצמאים

מהם המקרים העיקריים בגינם גם שכירים נדרשים להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

תקנות מס הכנסה - פטור מהגשת דין וחשבון משנת 2014 קבעו את המקרים העיקריים בגינם שכירים אינם פטורים מהגשת דוח מס הכנסה שנתי כדלקמן:

  1. בכל אותם מקרים בהם הכנסתו השנתית ממשכורת של השכיר עולה על סך של 650,000 שקלים בשנה
  2. בכל אותם מקרים בהם לרשות השכיר עומדת הכנסה מדמי שכירות אותם הוא גובה בסכום העולה על סך של 337,000 שקלים בשנה
  3. בכל אותם מקרים בהם העובד השכיר מקבל את שכרו ממספר מעבידים והוא לא ערך תיאום מס
  4. בכל אותם מקרים בהם היקף עסקאותיו של השכיר מפעילות בניירות ערך עולה על סך של 810,000 שקלים בשנה
  5. כל אותם מקרים בהם העובד השכיר מוגדר כבעל שליטה בהיקף של 10% ויותר בחברה
  6. בכל אותם מקרים בהם העובד השכיר מחזיק בנכסים או כספים בחשבונות בנקים בחו"ל בסכום העולה על 1.8 מיליון שקלים
  7. בכל אותם מקרים בהם לרשות השכיר עומדת הכנסה נוספת משכר סופרים, שכר אומנים או שכר יועצים והוא איננו ערך תיאום מס כנדרש בחוק. ויש עוד כמובן מקרים נוספים לפיהם גם שכירים מחויבים בהגשת דוח שנתי לעניין מס הכנסה שאנחנו לא נרחיב פה.

 

מספר מילים על החזרי מס לשכירים ועצמאיים

כל עובד (שכיר או עצמאי) במשק הישראלי המחויב בתשלום מס הכנסה, רשאי על פי חוק לבדוק את זכאותו לקבלת החזר מס בגין תשלומי יתר אותם הוא נדרש לשלם לאורך שנת המס. החזר זה ניתן לזכאים לאחר הגשת דוחות להחזרי מס במסגרת בדיקת הזכאות הנערכת להם על ידי משרדי מס הכנסה באזור מגוריהם. כיום תוכלו לבדוק את זכאותכם לקבלת ההחזר גם במסגרת הליך החזר מס מקוון באתר רשות המסים.

לבדיקת זכאות מהירה להחזר מס מקוון

בדיקת זכאות להחזר מס מקוון בלחיצת כפתור

0723385100
whatsapp-button